Informacje

Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej powstała w 2014 roku.

Ministrem właściwym ze wzglądu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele statutowe

Fundacja została powołana do upowszechniania i podnoszenia poziomu edukacji artystycznej w zakresie wszystkich dziedzin sztuki i kultury, wspierania osób uzdolnionych i utalentowanych artystycznie oraz do wychowania kompetentnych odbiorców sztuki.

Fundacja realizuje powyższe cele głównie poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Główne projekty

Fundacja jest organem prowadzącym Warszawską Szkołę Muzyczną, która jest głównym statutowym projektem Fundacji.
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2003 roku. Uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury w kwietniu 2004 roku. Szkoła należy do największych i najlepszych szkół niepublicznych w Polsce. Obecnie w klasach I - VI uczy się ponad 100 uczniów. Wielu z nich zostało laureatami konkursów, przesłuchań, a także regularnie występują w mediach. Kilkudziesięciu absolwentów szkoły kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Fundacja prowadzi zajęcia Warszawskiego Przedszkola Muzycznego, które jest działalnością konsultacyjną Warszawskiej Szkoły Muzycznej.
Jest to jedyna w swoim rodzaju niezwykle nowatorska oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie Przedszkole Muzyczne działa w dwóch dzielnicach Warszawy i uczy się w nim kilkadziesiąt dzieci.

Najnowszy program Fundacji to Warszawska Akademia Muzyki.
Są to indywidualne lekcje gry na instrumentach dla młodzieży w wieku licealnym oraz dla dorosłych. Są prowadzone przez nauczycieli - instrumentalistów. Nauka jest możliwa zarówno dla początkujących jak i na każdym etapie.

Fundacja prowadzi szereg działań mających na celu upowszechnianie kultury muzycznej, będących wypełnieniem luk w edukacji dzieci i młodzieży. Wśród nich można wymienić koncerty, konsultacje, lekcje mistrzowskie, pokazy i wiele innych działań edukacyjnych. Fundacja współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, realizując przy ich wsparciu programy i projekty edukacyjne.

Fundacja była organizatorem Letniego Kursu Muzycznego w Szczecinku, jednego z największych w Polsce. Kurs był adresowany do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia, zarówno polskich jak i zagranicznych. Wykładowcami Kursu byli najwybitniejsi pedagodzy z różnych ośrodków pianistycznych, specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży. 

Fundacja podczas swojej krótkiej działalności nawiązała współpracę z gronem najwybitniejszych polskich pedagogów, którzy czynnie zaangażowali się w jej projekty.

Fundacja aktywnie współpracuje z mediami, zarówno ogólnopolskimi, jak i lokalnymi, które na bieżąco informują o jej działaniach.